هنوزم از رو نرفتم. اینو امروز فهمیدم که چیزی رو خریدم که شاید که نه٬ تقریباً حتماً!!! هیچوقت نمی‌تونم ازش استفاده کنم. نمی‌دونم چرا نمی‌خوام بفهمم یه چیزایی تو دنیا هست که فقط می‌شه از دور دوست‌شون داشت. یه چیزایی که قرار نیست مال تو باشن! فقط قراره به لیست حسرت‌هات اضافه بشن. لیست بلندبالای پر و‌ پیمون و متنوعی دارم. از شیر مرغ تا جون آدمی‌زاد.