خند‌ه‌ام می‌گیره ازین‌که یه زمانی دغدغه هامون نمره 19 و انضباط 19/5 بود! چیزای مسخره‌ای که به هیچ کجای زندگی‌مون کار نداشت و باعث بعضاً گریه و ناراحتی و استرس بود! خنده‌ام می‌گیره ازون روزها و ازون حماقت‌ها!