دیدید وقتی یه صدایی میاد همه پامی‌شن برن ببینن منبع اون صدا از کجاست؟
الان دیدم خیلی ساکته. پاشدم رفتم بیرون از اتاق٬ ببینم منشأ این سکوت از کجاست!