چقدر دلم برای آهنگ گوش کردن تنگ شده... 274 تا آهنگِ جدیدِ گوش نکرده چی می‌گه؟ چقدر روزا عوض شده. چقدر زندگی عوض شده. چقدر من عوض شدم... چقدر دلم برای آهنگ‌هام تنگ شده...