طعم این روزا برای من٬ طعم فلفل دلمه‌ایه که با کلی پیاز مخلوط شده باشه. که بوش هم با بوی سیگار قاطی شده باشه.