یه وقتایی در جوابِ سوالِ "چی شده؟"  اون‌قدر حرف داری٬ که زیر بارشون لِه می‌شی... خفه می‌شی...