طلایی‌ترین جمله‌ی امروز:

"گفتم کنسرت نرفتی٬ خودم برات تو خونه کنسرت راه انداختم!"