خوشبختی یعنی دلیل خوشحال کننده ای برای زندگی کردن و ادامه دادن، داشته باشی.